Adatkezelési tájékoztató

 

1.) Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név:Kiss Réka

Székhely: 6800, Hódmezővásárhely Zivatar utca 2.

Telefonszám:+36-30-33-54-193

E-mail cím: reka.kiss.das@gmail.com

 

2.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelő online oktatási anyagokat tesz közzé az interneten. Akit érdekel és hozzájárul, megadhatja adatait, hogy az adatkezelő felvegye vele a kapcsolatot jogvédelmi ajánlatok kidolgozása céljából. A hozzájárulás önkéntes, az adatok megadása nem feltétele az oktatási anyagok megtekintésének.

A hozzájárulás megadása esetén az adatkezelő emailben, telefonon keresheti meg az érintettet jogvédelmi biztosítási ajánlatokkal és jogvédelmi tanácsadói állásajánlatokkal.

3.) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján.

4.) Ki ismerheti meg az adatokat

Az adatokat csak az adatkezelő ismerheti meg, adattovábbítás nem történik. Az adatok a Google Űrlapok szolgáltatáson keresztül adhatóak meg az érintett által.

5.) Milyen adatokat kezel az adatkezelő

Név, lakóhely (csak település), telefonszám, email cím

6.) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok megadásától számított legfeljebb két évig történik. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését az alábbi elérhetőségeken: reka.kiss.das@gmail.com

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az addigi adatkezelés jogszerűségét.

7.) Az érintett jogai

Az érintett az adatkezelő elérhetőségein bármikor kérhet tájékoztatást az érintettről kezelt adatokról, továbbá élhet a hozzáférési, azok helyesbítési, törlési vagy kezelésének korlátozási jogával, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult élni adathordozhatósághoz való jogával.

A megkereséseket az adatkezelő egy hónapon belül köteles megválaszolni, indokolt esetben ez a határidő meghosszabbítható, további két hónappal, de erről az érintettet megfelelő időben szükséges tájékoztatni.

Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban (13-15. cikk) felsorolt információkhoz (így különösen: adatkezelő és elérhetőségei; adatkezelés célja és jogalapja; személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái; adatok tárolásának ideje vagy időtartam meghatározás szempontjai) hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban meghatározott esetekben.

Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.) Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett, ha kifogásolja az adatkezelést, a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Elérhetőségek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

www.naih.hu

A bíróságok szervezetéről, elérhetőségeiről az alábbi weboldalon talál tájékoztatást:

www.birosag.hu

9.) További információk

Az adatkezelő minden tőle elvárható lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése, észrevétele merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: